Geschäftsseiten

Tourismus Kranjska Gora

Tourismus Kranjska Gora

Kolodvorska 1 c

4280 Kranjska Gora

ID za DDV: SI 66559286

Matična št.: 1201727 (000)

kranjska gora logo
 • Vršilec dolžnosti direktorja javnega zavoda turizem

Luka Vrančič

 • Področni svetovalec I – za splošne zadeve

Sabina Žerjav

sabina.zerjav@kranjska-gora.eu

 • Področni svetovalec I – Marketing in trženje

Katja Hartman

katja.hartman@kranjska-gora.eu

 • Področni svetovalec I – Koordinator projektov

Mojca Mežek

mojca.mezek@kranjska-gora.eu

 • Turistični informator III – Vodja TIC-a

Nataša Makovec

natasa.makovec@kranjska-gora.eu, info@kranjska-gora.eu

 • Turistični informator III

Alda Sadikovič

alda.sadikovic@kranjska-gora.eu, info@kranjska-gora.eu

Katalog javnega značaja
 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Turizem Kranjska Gora

Naslov organa: Kolodvorska ulica 1c , 4280 Kranjska Gora

Telefon: 04 588 50 20

E- pošta: info@kranjska-gora.eu

Matična številka: 1201727

Ident. št. za DDV (davčna): SI 66559286

TRR številka: SI 56 0125 3603 0364 390

BIC / SWIFT koda banke: BSLJSI2X

Šifra dejavnosti: 79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

Zakoniti zastopnik: Luka Vrančič, v.d.

Datum prve objave kataloga: 12.06.2020

Datum zadnje spremembe kataloga: 12.06.2020

Katalog je dostopen na naslovu: www.kranjska-gora.si

Druge oblike kataloga: /

 1. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a) Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa

Turizem Kranjska Gora deluje v tovrstni obliki od meseca februarja 2016, prej je delovalo pod nazivom LTO – Zavod za turizem občine Kranjska Gora. Podjetje deluje že sedemnajst let. Turizem Kranjska Gora deluje v skladu s Planom Zavoda, v skladu s Statutom Zavoda in v skladu z razvojnimi dokumenti občine, to je Strategija razvoja turizma turistične destinacije Kranjska Gora 2015 – 2025 in Strateško razvojnega dokumenta občine Kranjska Gora. Osnova za delovanje Turizma Kranjska Gora sta Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) in Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021. Turizem Kranjska Gora deluje tudi v skladu s Programom dela Javne agencije RS za trženje in promocijo turizma, Slovenske turistične organizacije (STO) za posamezno leto.

Dejavnosti zavoda so:

 • Izvajanje krovne destinacijske promocije turizma za povečanje njegove prepoznavnosti na nacionalnem in globalnem trgu,
 • izvajanje programa tržnega komuniciranja na destinacijski ravni z uporabo sodobnih orodij tržnega komuniciranja, usklajenega z lokalnimi, regionalnimi in interesnimi mrežami turističnih subjektov.
 • Kontinuirano sodelovanje pri razvoju in uporabi turistično informacijskega sistema v skladu z najsodobnejšimi znanji s področja informacijske tehnologije na destinacijski in nacionalni ravni,
 • spodbujanje uporabe in razvoja turistično informacijskih sistemov na podjetniški in lokalni ravni ter zagotavljanje njihove integracije v nacionalni turistično informacijski sistem,
 • pomoč pri razvijanju centralnega rezervacijskega sistema, ki bo zagotavljal vključevanje turističnih storitev in ITP (integralnega turističnega produkta) lokalnega in regionalnega značaja v globalne sisteme turistične dejavnosti.
 • Implementacija in operacionalizacija vpeljave moderno organiziranega destinacijskega managementa,
 • spodbujanje razvoja in izvedbe ITP v vertikalni osi,
 • izvedba zahtevnejših investicijskih projektov z njihovo promocijo in povezovanjem turističnega gospodarstva in drugih zainteresiranih partnerjev v grozde na lokalni ravni,
 • spodbujanje usposabljanja in mreženja turističnih subjektov na lokalni ravni,
 • razvoj, zasnova in organiziranost ITP na lokalni ravni,
 • realizacija prenosa znanja na operativno raven in motiviranje vključevanja turistične ponudbe v ITP ter njihova uvrstitev v centralni rezervacijski sistem.
 • Izvajanje tematskih turističnih proizvodov,
 • operacionalizacija povezovanja turističnih storitev v ITP v horizontalni ravni na lokalnem prostoru,
 • skrb za kakovostno izvajanje turističnih storitev in ITP na lokalni ravni,
 • skrb za lokalno turistično infrastrukturo,
 • implementacija turistično informativne pisarne v lokalnem nivoju.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Organi zavoda Turizem Kranjska Gora so:

– direktor zavoda s štiriletnim mandatom,

– svet zavoda, ki ga sestavlja 13 članov (predstavniki ustanovitelja, predstavniki uporabnikov in predstavnik delavcev zavoda), predsednik sveta zavoda je Žiga Židan.

Pod Turizem Kranjska Gora sodi tudi Turistično informacijski center; Kolodvorska ulica 1c, 4280 Kranjska Gora, tel. 04 5809 440, e-pošta: info@kranjska-gora.eutic@kranjska-gora.euwww.kranjska-gora.eu

Organigram organa

2.b) Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba

Luka Vrančič, v.d.

Kolodvorska ulica 1c

4280 Kranjska Gora

Tel. 04 588 50 23

e-naslov: luka.vrancic@kranjska-gora.eu

2.c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

Predpisi lokalnih skupnosti

Predpisi EU

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu: https://europa.eu/european-union/law_sl

2.d) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

2.e) Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Javni zavod ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev.

2.f) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Javni zavod ne razpolaga z drugimi informatiziranimi zbirkami podatkov javnega značaja.

2.g) Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Dogodki, novosti, razpisi so objavljeni na spletni strani www.kranjska-gora.si .

Pravni akti zavoda Turizem Kranjska Gora:

Pravilniki:

 • Pravilnika o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest v Turizmu Kranjska Gora

2.h) Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila

Javna naročila

 1. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

– Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletni strani www.kranjska-gora.si .

– Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen v prostorih Turizma Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1 c, 4280 Kranjska Gora, od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro ter vsak dan v tednu na Turistično informacijskem centru Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1c, 4280 Kranjska Gora.

– Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu tudi v izključno tekstovni obliki.

Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Stroškovnik in cenik

Za posredovanje informacij javnega značaja velja stroškovnih iz Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

projekti

Was suchen Sie?

Suche