Business pages

About Tourism Kranjska Gora
Turizem Kranjska Gora Kolodvorska 1 c 4280 Kranjska Gora VAT number: SI 66559286
kranjska gora logo
 • Director of the public institution
Blaž Veber blaz.veber@kranjska-gora.eu
 • Area Adviser III – for finance, human resources, public procurement, research, public tenders and analysis of overnight and visit statistics
Sabina Žerjav
sabina.zerjav@kranjska-gora.eu
 • Area Advisor III – for the field of event organization, animation program, infrastructure manager and information activities
Elizabeta Skumavc elizabeta.skumavc@kranjska-gora.eu
 • Area Advisor III – for marketing, operational marketing, public relations, marketing events and information activities
Elizabeta Skumavc elizabeta.skumavc@kranjska-gora.eu
 • Tourist offer coordinator
Matjaž Podlipnik matjaz.podlipnik@kranjska-gora.eu
 • Tourist information officers
Nataša Makovec
natasa.makovec@kranjska-gora.eu, info@kranjska-gora.eu Mojca Mežek mojca.mezek@kranjska-gora.eu; info@kranjska-gora.eu
Catalog of public information
 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa: Turizem Kranjska Gora Naslov organa: Kolodvorska ulica 1c , 4280 Kranjska Gora Telefon: 04 588 50 20 E- pošta: info@kranjska-gora.eu Matična številka: 1201727 Ident. št. za DDV (davčna): SI 66559286 TRR številka: SI 56 0125 3603 0364 390 BIC / SWIFT koda banke: BSLJSI2X Šifra dejavnosti: 79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti Zakoniti zastopnik: Blaž Veber, direktor Datum prve objave kataloga: 12.06.2020 Datum zadnje spremembe kataloga: 12.06.2020 Katalog je dostopen na naslovu: www.kranjska-gora.si Druge oblike kataloga: /
 1. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a) Organigram in podatki o organizaciji organa Kratek opis delovnega področja organa Turizem Kranjska Gora deluje v tovrstni obliki od meseca februarja 2016, prej je delovalo pod nazivom LTO – Zavod za turizem občine Kranjska Gora. Podjetje deluje že sedemnajst let. Turizem Kranjska Gora deluje v skladu s Planom Zavoda, v skladu s Statutom Zavoda in v skladu z razvojnimi dokumenti občine, to je Strategija razvoja turizma turistične destinacije Kranjska Gora 2015 – 2025 in Strateško razvojnega dokumenta občine Kranjska Gora. Osnova za delovanje Turizma Kranjska Gora sta Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) in Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021. Turizem Kranjska Gora deluje tudi v skladu s Programom dela Javne agencije RS za trženje in promocijo turizma, Slovenske turistične organizacije (STO) za posamezno leto. Dejavnosti zavoda so:
 • Izvajanje krovne destinacijske promocije turizma za povečanje njegove prepoznavnosti na nacionalnem in globalnem trgu,
 • izvajanje programa tržnega komuniciranja na destinacijski ravni z uporabo sodobnih orodij tržnega komuniciranja, usklajenega z lokalnimi, regionalnimi in interesnimi mrežami turističnih subjektov.
 • Kontinuirano sodelovanje pri razvoju in uporabi turistično informacijskega sistema v skladu z najsodobnejšimi znanji s področja informacijske tehnologije na destinacijski in nacionalni ravni,
 • spodbujanje uporabe in razvoja turistično informacijskih sistemov na podjetniški in lokalni ravni ter zagotavljanje njihove integracije v nacionalni turistično informacijski sistem,
 • pomoč pri razvijanju centralnega rezervacijskega sistema, ki bo zagotavljal vključevanje turističnih storitev in ITP (integralnega turističnega produkta) lokalnega in regionalnega značaja v globalne sisteme turistične dejavnosti.
 • Implementacija in operacionalizacija vpeljave moderno organiziranega destinacijskega managementa,
 • spodbujanje razvoja in izvedbe ITP v vertikalni osi,
 • izvedba zahtevnejših investicijskih projektov z njihovo promocijo in povezovanjem turističnega gospodarstva in drugih zainteresiranih partnerjev v grozde na lokalni ravni,
 • spodbujanje usposabljanja in mreženja turističnih subjektov na lokalni ravni,
 • razvoj, zasnova in organiziranost ITP na lokalni ravni,
 • realizacija prenosa znanja na operativno raven in motiviranje vključevanja turistične ponudbe v ITP ter njihova uvrstitev v centralni rezervacijski sistem.
 • Izvajanje tematskih turističnih proizvodov,
 • operacionalizacija povezovanja turističnih storitev v ITP v horizontalni ravni na lokalnem prostoru,
 • skrb za kakovostno izvajanje turističnih storitev in ITP na lokalni ravni,
 • skrb za lokalno turistično infrastrukturo,
 • implementacija turistično informativne pisarne v lokalnem nivoju.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Organi zavoda Turizem Kranjska Gora so: – direktor zavoda s štiriletnim mandatom, – svet zavoda, ki ga sestavlja 13 članov (predstavniki ustanovitelja, predstavniki uporabnikov in predstavnik delavcev zavoda), predsednik sveta zavoda je Žiga Židan. Pod Turizem Kranjska Gora sodi tudi Turistično informacijski center; Kolodvorska ulica 1c, 4280 Kranjska Gora, tel. 04 5809 440, e-pošta: info@kranjska-gora.eutic@kranjska-gora.euwww.kranjska-gora.eu Organigram organa 2.b) Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij Pristojna oseba Blaž Veber, direktor Kolodvorska ulica 1c 4280 Kranjska Gora Tel. 04 588 50 23 e-naslov: blaz.veber@kranjska-gora.eu 2.c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) Državni predpisi Predpisi lokalnih skupnosti Predpisi EU Predpisi so dostopni na spletnem naslovu: https://europa.eu/european-union/law_sl 2.d) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih Seznam strateških in programskih dokumentov 2.e) Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov Vrste postopkov, ki jih vodi organ Javni zavod ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev. 2.f) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov Seznam zbirk Javni zavod ne razpolaga z drugimi informatiziranimi zbirkami podatkov javnega značaja. 2.g) Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa Dogodki, novosti, razpisi so objavljeni na spletni strani www.kranjska-gora.si . Pravni akti zavoda Turizem Kranjska Gora: Pravilniki:
 • Pravilnika o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest v Turizmu Kranjska Gora
2.h) Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila Javna naročila
 1. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij – Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletni strani www.kranjska-gora.si . – Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen v prostorih Turizma Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1 c, 4280 Kranjska Gora, od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro ter vsak dan v tednu na Turistično informacijskem centru Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1c, 4280 Kranjska Gora. – Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu tudi v izključno tekstovni obliki. Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Stroškovnik in cenik Za posredovanje informacij javnega značaja velja stroškovnih iz Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
Javni razpisi
projekti

What are you looking for?

Search